พม. จับมือ สิงห์อาสา เซ็นทรัล รีเทล และ มะหาคัท มอบรางวัลการออกแบบอาร์มติดแขนเสื้อ อพม. เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 S 6373383

วันนี้ (27 เม.ย. 66) เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

 S 6373380

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. มุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นกลไกสำคัญในระดับพื้นที่ซึ่งกระจายอยู่ทุกจังหวัด ปัจจุบันมี อพม. ทั่วประเทศ จำนวน 331,610 คน ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจกระทรวง พม. อีกทั้งคอยชี้เป้า เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันปัญหาทางสังคม รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐ ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำงานเชื่อมประสานกับอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ได้ตระหนักถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างและหลากหลายของ อพม. จึงได้จัดโครงการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้อ อพม. เชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทของ อพม. และ อพม. เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสังคม

 S 6373384

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า การประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้อ อพม. ครั้งนี้ ได้กำหนดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้สูงอายุ กีฬา การปฐมพยาบาล เด็กและเยาวชน คนพิการ สตรีและครอบครัว การให้คำปรึกษา และอาชีพ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 144 ผลงาน และมีผลงานผ่านการคัดเลือกและการตัดสินโดยคณะกรรมการ แบ่งออกเป็น ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล และผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 24 รางวัล ซึ่งได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาและโล่เกียรติคุณ จากบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (สิงห์อาสา) กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มะหาคัท จำกัด รวมมูลค่ากว่า 112,800 บาท

 S 6373385

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมจากใจไปยังผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านด้วยเช่นกัน ตนเชื่อว่าทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจ ที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมบทบาทของ อพม. นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (สิงห์อาสา) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท มะหาคัท จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่เข้ามาร่วมสนับสนุน ซึ่งโครงการนี้จะสามารถสร้างการรับรู้ให้สังคมทราบถึงบทบาทการทำงานของ อพม. ตลอดจนเกิดเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ อพม. อันเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
S 6373386
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

S 6373382

S 6373387

S 6373388

S 6373389

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1643548

ค้นหา

Taik Today
Happy senson
มอเตอร์โชว์ 2024
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

295466102 429534495856847 6257938790570699089 n