ซีพีแรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าต่อเนื่อง สะสมกว่าล้านตัว พร้อมขยายผลสู่ท้องทะเลอันดามัน

 1682077939384

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง “โครงการปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย” หนึ่งภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรดังกล่าว ดำเนินการมากว่า 12 ปี โดยความร่วมมือและผนึกกำลัง หน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวประมงพื้นบ้าน และชาวบ้าน ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า ระยะ Young Crab คืนสู่ท้องทะเลไทยในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย สะสมกว่าล้านตัว และครั้งนี้ขยายผลในพื้นที่ทะเลอันดามัน เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณปูม้าธรรมชาติในพื้นที่อ่าวไทย และอันดามัน มุ่งหวังสร้างสมดุลระบบนิเวศในท้องทะเลไทย อีกทั้งเป็นการยกระดับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

1682077937509

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า โครงการปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย จะเป็นกรณีศึกษาให้กับโครงการอื่นๆ ในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management ที่เกิดผลตามแนวทาง FOOD 3S ของซีพีแรม (Food Safety, Food Security and Food Sustainability) โดยผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ อันได้แก่ ชาวประมง แพสิริมา ระนอง (ผู้ส่งมอบวัตถุดิบเนื้อปู)

1682077936590

บริษัท ซีพีแรม จำกัด(ผู้ผลิตอาหาร) และผู้บริโภค รวมถึงสำนักงานประมงจังหวัดระนอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 เป็นผู้สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการอนุรักษ์ คุ้มครอง และการพัฒนาการประมงปูม้าในทะเลไทยบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีผลเสียต่อระบบนิเวศวิทยา ทรัพยากร และคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มมูลค่าปูม้าจากการแปรสภาพ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางสุขอนามัยให้ได้ผลิตภัณฑ์ปูม้าที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภค ประกันคุณภาพรักษามาตรฐานที่ต้องการ รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนทางอาหาร

1682077927294

ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าวมีความคาดหวังในระยะยาว ถือกำเนิดมาจากแนวคิดในการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ต่อยอด ขยายผลไปยังพื้นที่อันดามัน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงความสมบูรณ์ และสมดุลระบบนิเวศในท้องทะเลไทย ซีพีแรมยังคำนึงถึงการมอบสิ่งที่เป็นคุณค่าบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ ประเทศชาติ สังคม และบริษัท

1682077932479

 

1682077927375

1682077933722

1682077934700

1682077938411

 

 

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1758797

ค้นหา

Taik Today
Happy senson
มอเตอร์โชว์ 2024
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

295466102 429534495856847 6257938790570699089 n