ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมจัดงานโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม อีสาน-ใต้ ( SIDUP Isan-South) ระหว่างวันที่ 5-7 ต.ค. 65 นี้ ที่เซ็นทรัลฯ อุดรธานี ตั้งเป้าดันนวัตกรรมท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างโมเดลแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

309196

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเวทีเสวนาผลงาน “ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่” โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ในระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีในการถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มุ่งเป้า 3 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี นครพนม สกลนคร และภาคใต้ตอนบน มุ่งเป้า 3 จังหวัดได้แก่ ชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี

309201
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัย อาทิ นวัตกรรมเครื่องกัดไม้ลาย เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายเสื่อลายขิด, นวัตกรรมการสร้างบ้านผึ้ง เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มปริมาณของผลผลิต สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทย, นวัตกรรมดินเผาสมัยใหม่จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์วัสดุปลูกแนวใหม่ “บ้านเชียงไบโอเคลย์”, การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผงปลาร้าด้วยโฟม-แมทและผลิตภัณฑ์ผงปลาร้านัวสมุนไพรในขนมจีนเรณู, นวัตศิลป์สกรีนพิมพ์ลายจากฟางข้าวเพื่องานศิลปะร่วมสมัย, เศษเหลือทิ้งงานจักสานกก : เส้นใยสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์, ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด, นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดระนอง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ Kombucha จากดอกทองกวาว เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop โครงการนวัตกรรมดินเผาสมัยใหม่จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โครงการผลิตภัณฑ์วัสดุปลูกแนวใหม่ “บ้านเชียงไบโอเคลย์” และโครงการเศษเหลือทิ้งงานจักสานกก : เส้นใยสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีบูธจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลจากผู้สนับสนุน ที่สำคัญคือเวทีเสวนานำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ประจำปี 2565 “SID-Talk” ตอนนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด-19 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมด้านงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์” และ “นวัตกรรมการเกษตรอาหาร/แปรรูป และนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น”

309198
รศ.ดร.รจนา กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ทำโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยอบรมบ่มเพาะเพิ่มความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับชุมชนและผู้ประกอบการทางสังคม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ตอบโจทย์ปัญหาและตรงตามความต้องการของสังคมหรือชุมชนในพื้นที่ต่างๆ อันจะนำไปสู่โมเดลการแก้ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน SIDUP-Isan-South ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี จะได้ทั้งชมโชว์นวัตกรรมจากงานวิจัยมากมาย ช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพในราคาย่อมเยา และได้รับสาระความรู้จากงานเสวนานำเสนอผลงานนวัตกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ที่ดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ำได้ในที่สุด

ค้นหา

Taik Today
Happy senson
Motor Show ครั้งที่ 44

295466102 429534495856847 6257938790570699089 n