HwaCom Systems เผยองค์กรควรมีการตรวจสอบทางไซเบอร์ และการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ ช่วยกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจในอุตสาหกรรม 4.0

 

HwaCom Systems Inc. เป็นบริษัทที่พัฒนาและหลอมรวมผลิตภัณฑ์ บริการด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล บริการข่าวกรอง ข้อมูล ความปลอดภัยและแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดียร่วมกับคู่ค้าในไต้หวัน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและบริการด้าน IOT เปิดเผยข้อมูลว่า องค์กรธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่เผชิญการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รวมทั้งการ        บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกหน้าที่ขององค์กรส่งผลและเปลี่ยนแปลงวิธีการทําธุรกิจ  นับเป็นความท้าทายขององค์กร

            สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เกิดขึ้นบนไซเบอร์และ IoT (Internet of Things) ทําให้องค์กรต่าง ๆ ต้องพึ่งพาระบบเครือข่ายและระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร  นอกจากนี้ความซับซ้อนเนื่องจากการบรรจบกันของเทคโนโลยีใหม่  ดังนั้นการป้องกันการหยุดชะงักของบริการจึงมีความสําคัญต่อการรักษาประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร

            วันนี้ธุรกิจจํานวนมากปฏิเสธผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ต่อการดําเนินธุรกิจหรือเพื่อค้นหาความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่จําเป็นในการปรับให้เข้ากับกรณีการใช้งานเฉพาะของพวกเขาได้ดี แต่ธุรกิจอื่น ๆ ก็กําลังทําการเปลี่ยนแปลงและนําระบบที่ช่วยในการดําเนินงานมาใช้  

 

 

Machine service monitoring

สำหรับ Cyber Monitor เป็นระบบการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ และมีโซลูชันที่องค์กรทั่วโลกนํามาใช้อย่างกว้างขวาง

การจัดการเครือข่าย : ความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

การมีระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายที่เป็นระบบอัตโนมัติและเครื่องมืออื่น ๆ ที่โฮสต์หรือระบบคลาวด์ การจัดการเครือข่ายเป็นการกระทําของการจัดระเบียบการรับส่งข้อมูลเครือข่ายและการเคลื่อนย้ายข้อมูลทั่วทั้งระบบนิเวศขององค์กร  ดังนั้นการส่งมอบเครือข่ายที่ปลอดภัยเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงให้กับผู้ใช้ปลายทางรวมถึงผู้ใช้ทางธุรกิจภายในบริษัทและลูกค้าปลายทางเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการเครือข่าย

ทั้งนี้การจัดการเครือข่ายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจ และในช่วงวิกฤต COVID-19 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และอุตสาหกรรม 4.0  ทุกองค์กรให้ความสําคัญของเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตามการใช้ระบบการจัดการเครือข่ายที่เหมาะสมนั้นสําคัญยิ่งกว่า ด้วยระบบการจัดการเครือข่ายที่ไม่เพียงพอธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องเสียแรงงานคนหลายชั่วโมง การสูญเสียเวลาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไร้ประสิทธิภาพ  กรณีศึกษา จากองค์กรหนึ่งมีอุปกรณ์และสายเคเบิลจํานวนมากในหลายพื้นที่ ผู้ดูแลระบบจะต้องค้นหาข้อผิดพลาดด้วยตนเองเมื่อเกิดขึ้น หลังจากค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาผู้ดูแลระบบยังคงต้องใช้เวลาในการอัปเดตเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรณีนี้เมื่อตัวบ่งชี้ในระบบการจัดการเครือข่ายไม่แม่นยํา  ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์โดยรวมได้ทันที  และขาดกลไกการแจ้งเตือนเชิงรุกการตอบสนองจึงไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สูญเสียและธุรกิจหยุดชะงักได้

 

bestcybermonitor

 

การตรวจสอบทางไซเบอร์: การจัดการเครือข่ายเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพกับธุรกิจ

            สำหรับระบบการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะเช่น Cyber Monitor ช่วยรับมือกับปัญหาดังกล่าว ด้วยฟังก์ชั่นการจัดการเครือข่าย 5 ฟังก์ชัน ดังนี้

1.การจัดการข้อผิดพลาด: ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตรวจจับอัตโนมัติ คําเตือนอัตโนมัติ รายงานบันทึก และการติดตามปัญหา

            2.การจัดการการกําหนดค่า: ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าลักษณะการทํางานบนพอร์ตหรืออุปกรณ์ เช่น พอร์ตสวิตช์ที่เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน และที่อยู่ Mac/IP ที่เลือกที่ถูกบล็อกได้ การกําหนดค่าอุปกรณ์จะได้รับ การสํารองข้อมูลอัตโนมัติ และสามารถส่งสคริปต์ไปยังอุปกรณ์หลายเครื่องได้

3.การจัดการบัญชี: สถิติและการรับส่งข้อมูลของ IP และระบบเฉพาะ สามารถผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินหรือการขยาย

4.การจัดการประสิทธิภาพ: การวัดประสิทธิภาพเป็นสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจที่จะเติบโต Cyber Monitor ช่วยให้สามารถตรวจสอบการวัดทุกประเภทบนอุปกรณ์เช่นการรับส่งข้อมูล CPU, RAM, Jitter, MOS, RTT, CRC และอื่น ๆ

5.การจัดการความปลอดภัย: Cyber Monitor มีคุณสมบัติสําหรับการจัดการและการอนุญาตผู้ใช้การควบคุมทรัพยากรรวมถึงการวิเคราะห์รายงานบันทึกของไฟร์วอลล์

จากข้อได้เปรียบของการตรวจสอบทางไซเบอร์ ด้วยการใช้ Cyber Monitor ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถมอนิเตอร์ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การตรวจจับอุปกรณ์เครือข่ายอัตโนมัติการสร้างรายการตรวจสอบอัตโนมัติการแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางอัตโนมัติและการจัดทํารายงานอัตโนมัติ ซึ่งกระบวนการอัตโนมัติเหล่านี้ช่วยลดการใช้แรงงานคนของพนักงานช่วยลดภาระงานและความต้องการพนักงานของผู้ดูแลระบบไอทีลงอย่างมากเพื่อให้พวกเขาสามารถไปยังงานที่สําคัญกว่าเช่นการมุ่งเน้นที่วิธีที่ดีที่สุดในการขยายธุรกิจ

นอกจากนี้ระบบการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะสามารถแจ้งปัญหาและอุปสรรคได้ทันทีเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเริ่มจัดการกับมันได้โดยเร็วที่สุด ระบบสามารถให้ข้อมูลที่ครอบคลุมรวมถึงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพต่างๆ สถานะฮาร์ดแวร์ Syslog และอื่น ๆ  ดังนั้นจึงทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทําการวินิจฉัยได้เร็วขึ้นในบรรทัดแรกและขจัดสิ่งกีดขวางหรือแจ้งผู้ดูแลระดับที่สองเพื่อดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อลดเวลาหยุดทํางาน

พร้อมกันนี้ยังสามารถตรวจสอบอุปกรณ์อุตสาหกรรม  ซึ่งการทําให้องค์กรเป็นดิจิทัล การบรรจบกันของระบบ IT และ OT ทําให้ต้องมีมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด - จากเครื่องจักร, PLC, ตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้, และอุปกรณ์ IoT  

การตรวจสอบ Modbus ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ซึ่ง Modbus มีบทบาทในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและช่วยให้พนักงานสามารถตรวจสอบอุปกรณ์อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมเกตเวย์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ OPC UA อุปกรณ์ไอทีและอื่น ๆ  พร้อมยังมีระบบการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ของการใช้ทราฟฟิกเครือข่ายและแผนภูมิการรับส่งข้อมูลทําให้ระบบมีความสามารถในการตรวจจับปัญหาที่ใช้งานอยู่และตั้งแต่เนิ่นๆ

สำหรับลูกค้าของ Cyber Monitor ในอุตสาหกรรมเช่น Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile, สนามบินนานาชาติเถาหยวน, รถไฟไต้หวัน เป็นต้น   ทั้งนี้องค์กรต่างๆ ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล Cyber Monitor สนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่ในการ ขับเคลื่อน การเติบโตและการขยายตัวของพวกเขา

ค้นหา

Taik Today
Happy senson
Motor Show ครั้งที่ 44

295466102 429534495856847 6257938790570699089 n