กรมกิจการเด็กและเยาวชน แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 6

 

S 9265238

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ​นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ "เยาวชนพัฒนาชาติ ใฝ่ศึกษา รักษาเอกราช และวัฒนธรรมไทย" ซึ่งจัดโดยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ร่วมกับมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ องค์กรไตรสรณะบูชามาพระเสมาสยาม สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย-อาเซียน และสภาองค์กรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่ได้รับรางวัล ตั้งใจเรียน ใฝ่หาความรู้ ขยันหมันเพียร และประพฤติดี มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม มีพลังสนับสนุนเด็กและเยาวชนของชาติ รวมถึงสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ธำรงรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยแบ่งประเภทรางวัล

S 9265234
เป็น 2 ประเภท ได้แก่
​- ประเภทที่ 1 เด็ก เยาวชน ผู้พิการ พระภิกษุ สามเณร จำแนกออกเป็น ๗ สาขา
​- ประเภทที่ 2 ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณ
ประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ผู้พิการ จำแนกออกเป็น 7 สาขา
S 9265235
โดย​ตระหนักถึงความสำคัญว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการความคิด ความรู้เป็นจุดแรก โดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องเติบโตขึ้นไปประกอบสัมมาชีพในทุกส่วนในสังคม ในอนาคตอันใกล้นั้น หากได้รับการพัฒนาแนวคิดอย่างถูกต้อง ให้เป็นเยาวชนที่ดีเก่งกล้า อันจะนำผล ดีต่อเยาวชน ครอบครัว หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง กับสังคม และประเทศชาติต่อไป

S 9265236

S 9265218

S 9265222

S 9265229

S 9265230

S 9265232

S 9265233

 

 

ค้นหา

Taik Today
Happy senson
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

295466102 429534495856847 6257938790570699089 n