พม. หารือเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส

 S 38543381

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (สมาพันธรัฐสวิส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้แทนไทย พบปะหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ

ซึ่งการดูแลคนทุกช่วงวัยรวมถึงคนพิการในสมาพันธรัฐสวิส อยู่บนพื้นฐานของการดำรงอยู่เพื่อให้ทุกคนได้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการอย่างเป็นระบบ และการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ โดยเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านประสานการทำงานของเครือข่ายในหลายระดับ ด้วยรูปแบบการทำงานของอาสาสมัคร การประสานงานให้ความช่วยเหลือ การเตรียมความพร้อมให้คำปรึกษาคนไทยในต่างประเทศ ทั้งทักษะภาษาและทักษะในการดำเนินชีวิตและการทำงาน รวมถึงการเผยแพร่/ถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมของไทยผ่านโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ

S 38543382

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือคนไทยที่อยู่ในภาวะที่ต้องได้รับการดูแล โดยอย่างน้อยที่สุดต้องอยู่ในระดับที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับคุณภาพชีวิตเดิม ซึ่งความช่วยเหลือที่ได้รับต้องเพียงพอต่อการอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ เช่น การจัดระบบสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม การจัดที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับออทิสติก การจัดครูเพื่อการศึกษาพิเศษ ฯลฯ โดยการบูรณาการทำงานของภาครัฐ ผนวกกับบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการชี้เป้าเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำปรึกษา กำลังใจ เป็นต้น อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนในประเด็นการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและผนวกรวมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาด้านสังคมของคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัวของคนพิการผ่านการทำงานของเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายได้หารือถึงการเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการในต่างประเทศต่อไปอีกด้วย

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1758834

ค้นหา

Taik Today
Happy senson
มอเตอร์โชว์ 2024
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

295466102 429534495856847 6257938790570699089 n